Jak odvětvit strom

Jednoduché a efektivní odvětvování vyžaduje dobrou techniku. Pokud jste začátečník, můžete začít pomalu a metodicky a poté postupně zvyšovat rychlost. Zde jsou uvedena některá základní pravidla a metody pro bezpečné a efektivní odvětvování.

Odvětvování je činnost, která obvykle vyžaduje nejvíce času a úsilí při práci s řetězovými pilami. Je tedy vhodné naučit se metodu rychlého odvětvování, která zároveň sníží námahu. Pokud vás po odvětvování stromu bolí záda, může to být známkou toho, že vaše technika vyžaduje drobné změny.

Limbing_H160-0103

Přehled

Bezpečná a pohodlná provozní poloha

Chcete-li mít bezpečný a pohodlný pracovní postoj, ujistěte se, že dodržujete tato doporučení:

Illustration on how to position the feet for safe limbing
1

BEZPEČNÁ PRACOVNÍ POLOHA – Vždy stůjte na levé straně kmene stromu a vždy provádějte odvětvování od kořene až ke špičce. Bezpečně se postavte s nohama rozkročenýma pod úhlem 45 stupňů ke kmeni. Pracujte s pilou blízko těla. Je důležité, aby váš postoj byl stabilní ve dvou směrech. Při odvětvování je nutné dodržovat zásadu nepohybovat se pokud je pila a řetěz na Vaší straně kmene.

2

POHODLNÁ PRACOVNÍ VÝŠKA – Snažte se pracovat ve výšce, ve které není nutné se hrbit. Správné pracovní výšky můžete dosáhnout tak, že se pokusíte kácet strom, aby spadl na jiné pokácené stromy, kmeny, kameny nebo terénní nerovnosti. Nejpohodlnější pracovní výška pro odvětvování může být od pasu až po úroveň kolen. Pokrčte kolena, neohýbejte záda!

3

VYVAŽUJTE ŘETĚZOVOU PILU NA KMENI NEBO NA SVÉ NOZE – Při odvětvování a změně poloh přenášejte pilu co nejméně. Nezvedejte řetězovou pilu z kmene více, než je nutné. Řetězovou pilu používejte jako páku, když tělo pily spočívá na kmeni nebo na noze. Odvětvování bude snazší a efektivnější s krátkou vodicí lištou (33 až 38 cm).

4

BEZPEČNÝ POHYB – Při pohybu nohou vždy držte vodicí lištu na druhé straně kmene. Když se pohybujete, řetěz musí být v klidu. Při pohybu na krátké vzdálenosti držte pilu za obě rukojeti, nikdy za zadní rukojeť. Při delších pohybech byste měli aktivovat brzdu řetězu a pilu přenášet za přední rukojeť.

5

ZVAŽTE HMOTNOST VĚTVE – Určete, jak jsou větve napružené. Řežte na opačné straně větve, kde není pravděpodobné, že by se vodicí lišta „přiskřípla“ kvůli hmotnosti větve. Pokud si nejste jisti, přeřízněte větev postupně, z vnější strany směrem ke kmeni.

6

DÁVEJTE POZOR NA ZPĚTNÝ VRH – Vyvarujte se řezání špičkou vodicí lišty. Palce a prsty musí být při odvětvování vždy sevřeny kolem rukojetí. Používejte vodicí lištu o délce, která je přizpůsobena průměru stromu.

7

ODSTRAŇTE VŠECHNY VĚTVE, KTERÉ PŘEKÁŽÍ – Aktivujte brzdu řetězu. Položte pilu na kmen, a pravou rukou zvedejte odříznuté větve.

Odvětvování pákovou metodou

Forestry worker limbing, resting the saw body against the trunk and using the saw as a lever

Tato metoda je vhodná pro stromy s tenkými až středně silnými větvemi a pravidelnými řadami (přesleny) větví. Pokud je například pravděpodobné, že silná zavěšená větev sevře řetěz a vodicí lištu, bude pravděpodobně nutné odchýlit se od doporučeného směru řezu na větvích.

Tato metoda je založena na použití pily jako páky s tělem pily položeným co nejvíce proti kmeni nebo vaší noze. Pracovní postup je uříznout každou větev v určitém pořadí, což je založeno na principu, že byste měli pilu zvedat co nejméně z kmene stromu.

Odvětvování bude snazší a efektivnější s krátkou vodicí lištou (33 až 38 cm).

1

Základní sekvence, krok 1–3 Základní sekvence má tyto prvky: odvětvení kmene na pravé straně (krok 1), na horní straně (krok 2) a na levé straně (krok 3) z pozice, ve které stojíte. Nyní přejděte k další řadě větví. Položte pilu na pravou stranu kmene a nechte ji „klouzat“ podél kmene.

2

Pokročilá sekvence, krok 1–6 Jakmile zvládnete základní sekvenci, můžete použít pokročilou sekvenci, která dodá vaší práci větší plynulost pro vyšší efektivitu. Rozšířená sekvence v podstatě přidává k základní sekvenci tři kroky (kroky 4–6).

A tree seen from above, graphics showing the work flow for basic and advanced limbing technique.

Postup

Páková metoda

Postavte se na levou stranu kmene a začněte odvětvovat na pravé straně kmene. Pracujte klidně a metodicky, po jednotlivých větvích. Větve můžete uříznout nabíhajícím nebo odbíhajícím řetězem v závislosti na směru, kterým posunujete vodicí lištu, a na tom, kolik větev váží.

Zde je návod, jak to udělat krok za krokem.

1. Odvětvování pravé strany

2. Odvětvování horní strany

3. Odvětvování levé strany

4. Pokračujte směrem dopředu na levé straně

5. Odvětvování horní strany znovu

6. Odvětvování pravé strany znovu

7. Přesuňte se do nové počáteční polohy

Rozbalit všechny kroky

1. Odvětvování pravé strany

Seen from above: forestry worker limbing a branch from below at the right side of the tree

• Položte pilu proti kmeni.
• Řežte odbíhajícím řetězem.
• Těžiště byste měli mít na pravé noze.
• Podepřete si pravou nohu o kmen a zvyšte tak rovnováhu.

2. Odvětvování horní strany

Forestry worker limbing a branch from right to left at the top side of the tree

• Položte vodicí lištu na kmen.
• Řežte odbíhajícím řetězem.
• Těžiště byste měli mít na levé noze.
• Umístěte pravou nohu proti tělu pily.

3. Odvětvování levé strany

Forestry worker limbing a branch from above at the left side of the tree

• Odlehčete hmotnost pily o kmen a pravou nohu.
• Řežte nabíhajícím řetězem.
• Těžiště byste měli mít na levé noze.

Jak vidíte, základní sekvence se třemi kroky je poměrně přímočará. Chcete-li dosáhnout vyšší efektivity, podívejte se na pokročilou sekvenci, která přidává tři kroky pro větší plynulost při odvětvování.

4. Pokračujte směrem dopředu na levé straně

Forestry worker continues at the left side of the tree, limbing a branch from below

• Opřete lištu o kmen a pilu o nohu.
• Řežte odbíhajícím řetězem. Silné větve můžete uříznout také nabíhajícím řetězem.

5. Odvětvování horní strany znovu

Forestry working limbing a branch at the top side of the tree again, cutting from left to right

• Položte pilu na kmen.
• Řežte odbíhajícím řetězem.
• Nastavte plyn palcem.
• Rozdělte váhu na obě nohy.

6. Odvětvování pravé strany znovu

Forestry working limbing once again at the right side of the tree, cutting a branch from above

• Opřete pilu o kmen.
• Řežte nabíhajícím řetězem.
• Těžiště byste měli mít na pravé noze.
• Opakujte postup od dalšího kroku 1.

7. Přesuňte se do nové počáteční polohy

• Položte pilu proti kmeni.
• Řežte odbíhajícím řetězem.
• Těžiště byste měli mít na pravé noze.
• Podepřete si pravou nohu o kmen a zvyšte tak rovnováhu.

Sbalit všechny kroky

Odvětvení spodní strany stromu

S kmenem přímo na zemi

Když jste odvětvili celý kmen na pravé, levé a horní straně, otočte celý kmen, abyste měli přístup ke spodním větvím. V případě potřeby můžete kmen před otočením přeříznout na vhodné délky.

Forestry worker bending his knees, resting the arms on his thighs while limbing the downward face of a tree

Ve vhodné pracovní výšce

Máte-li dobrou pracovní výšku, která umožňuje přístup k větvím pod kmenem, můžete odvětvovat spodní stranu stromu během normálního odvětvování. Obvykle stačí odvětvovat směrem dolů asi po dvou řadách větví. Mírně posuňte pravou nohu a otočte se směrem ke kmeni. Podepřete pilu tak, že položíte ruce na kolena/stehna.

Close-up of a number of cuts that reduce the tension in a thick branch until it breaks

Odvětvení silných větví

Při odvětvování silných větví se používá jiná pracovní technika než při odvětvování tenkých větví. To platí pro listnaté stromy a další stromy se silnými a velkými větvemi. Pracovní technika často odpovídá technice používané pro příčné řezání. Aby nedošlo k rozštípnutí a skřípnutí vodicí lišty, je důležité, abyste použili správnou techniku odvětvování.

Jak jsou větve napružené? Dávejte pozor na to, jak se strom a větve během řezání pohybují.

Postupné snížení pnutí ve větvi

1. Proveďte několik řezů, přibližně do jedné třetiny průměru větve na vnitřní straně oblouku (tlaku).

2. Řežte jemně z vnější strany oblouku (tahu), dokud se větev nezlomí.

Forestry worker crosscutting a branch from above

Příčné řezání větví u tvrdých dřevin

1. Proveďte řez na spodní straně větve, až do poloviny průměru větve kousek od kmene.

2. Další řez proveďte na horní straně větve, několik centimetrů za prvním řezem, až do poloviny průměru větve.

3. Větev se zlomí mezi řezy podél dřevních vláken.

Pomalé zlomení napružené větve

1. Držte řetězovou pilu, jak je znázorněno na obrázku. Zařízněte kousek vodicí lišty, abyste neriskovali, že se dostanete do blízkosti zóny zpětného vrhu na špičce vodicí lišty.

2. Po jednotlivých krocích opatrně proveďte šikmý řez na vnější straně oblouku, dokud se větev nerozlomí.

Forestry worker making a diagonal cut to softly break a tensioned branch

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky