Jak se připravit na kácení stromu

Kácení stromu je nutné naplánovat velmi pečlivě. Stromy je třeba kácet bezpečně a ve směru, kterým mají padnout. Dobře naplánované kácení také usnadňuje pokračování v další práci. Faktorem, který má v první řadě vliv na kácení stromů, je to, zda se v oblasti nacházejí velké překážky (nadzemní vedení, silnice, budovy atd.). Pokud víte, že lesem prochází vozovka nebo že jím denně prochází mnoho lidí, použijte výstražné značky.

Naplánujte kácení

Začněte plánovat kácení ještě předtím, než dorazíte ke stromu. Určete vhodný směr kácení. Všímejte si různých faktorů, které mohou mít vliv na kácení, jako je směr a síla větru, sklon svahu a překážky kolem oblasti.
Prostudujte si strom. Je poškozen hnilobou, prasklinami nebo jinými faktory? Hrozí nebezpečí pádu suchých nebo zlomených větví ze stromu nebo z přilehlých stromů? Naklání se strom? V jakém směru by měl být strom pokácen s ohledem na odvětvování a příčné řezání, tedy práce, které budou následovat.

Forestry worker looking upwards to estimate the height of a tree

Odhad výšky stromu

Délku stromů lze snadno určit chybně. Před kácením vždy odhadněte délku stromu, zejména v nebezpečných a stísněných oblastech, například v blízkosti jiných stromů, budov, nadzemních elektrických vedení atd.

Postup

Jednoduchý způsob odhadu výšky stromu

Illustration of how to use a stick in different angles to estimate how tall a tree is
1

Držte klacek s rukou nataženou přímo před sebou tak, aby délka klacku (X) byla stejná jako vzdálenost mezi okem a rukou.

2

Poté otočte klacek svisle, abyste vytvořili rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník mezi okem, rukou a horní částí klacku.

3

Zamiřte na strom a přesuňte se na místo, kde budete v takové vzdálenosti, že bude strom stejně vysoký jako délka klacku. Pokud se strom naklání, získáte přesnější odhad, pokud měříte ze strany, takže se strom nenaklání k vám ani směrem od vás.

4

Vzdálenost mezi vámi a stromem (H) se nyní rovná výšce stromu (H). Odkrokujte vzdálenost nebo proveďte měření pomocí měřicího pásma. Vždy přidejte několik metrů navíc.

Bezpečná vzdálenost

Před kácením se ujistěte, že se ve vzdálenosti alespoň dvojnásobku výšky stromu, který chcete kácet, nenacházejí žádné osoby. Vy i vaši spolupra­covníci byste měli používat barevné signální bundy nebo vesty, abyste byli snadno viditelní pro sebe navzájem i pro ostatní.

Illustration of recommended safety distance from the tree that should be felled

Postup

Změřte náklon stromu

K měření náklonu stromu potřebujete olovnici, například matici uvázanou na konci provázku.

1

Namiřte směrem k horní části kmene stromu. Označte místo, kde se olovnice dotýká země.

2

Změřte vzdálenost od bodu dotyku olovnice ke středu kmene.

Picture with graphics showing how to measure the lean of a three using a plumb line, consisting of a nut tied to the end of a string

Pokud možno kácejte v přirozeném směrem pádu

Většina stromů má přirozený směr pádu. Ten je ovlivněn náklonem stromu, tvarem větví nebo zatížením sněhem na koruně (zasněžené větve). Pokud si nejste jisti náklonem stromu, mírně se od stromu vzdalte a proveďte kontrolu pomocí olovnice.

Do jisté míry je možné pokácet strom, aby spadl proti jeho přirozenému směru pádu, ale to je vždy za cenu zvýšení rizika a vynaložení dodatečné fyzické námahy. To vyžaduje znalosti, dovednosti a zkušenosti společně se správnými pomocnými nástroji pro kácení. Stromy se slabým dřevem, jako jsou mrtvé nebo hnilobou zasažené stromy, by měly být vždy pokáceny v nejjednodušším směru.

Odstraňte podrost

Vždy odstraňte podrost okolo stromu, abyste mohli kácet bez překážek. Také vyčistěte oblast v zamýšleném směru kácení. Malé stromy, keře a větve mohou při určování směru kácení zakrýt směr pádu.

Forestry working clearing undergrowth near a tree.

Ořezejte spodní větve

Ořezání zajišťuje bezpečnější kácení odstraněním nízkých větví a větviček, které by mohly překážet. Nejbezpečnějším způsobem ořezávání je řezání nabíhajícím řetězem (spodní strana vodicí lišty) shora dolů. Využijte kmen jako zábranu mezi vámi a pilou. Nikdy neořezávejte větve nad výšku ramen. Postupujte podle zde uvedeného pracovního schématu (kroky 1 až 4).

Picture and illustrations showing technique and work pattern for removing low branches and twigs before felling a tree

Naplánujte a vykliďte únikové trasy

Únikové cesty jsou vaším záchranným lanem. Když začne strom padat, je třeba rychle se přesunout do bezpečné vzdálenosti. Pokácejte překážející keře a malé stromy na ústupové trase, přibližně 45 stupňů za stromem v obou směrech. Odstraňte větve a jiné překážky ze země. Když strom padá, musíte vždy stát v úhlu přibližně 45 stupňů za stromem v bezpečné vzdálenosti od něj. Velmi velké stromy vyžadují delší bezpečnou vzdálenost. Nerovný povrch a stromy s velkými a silnými větvemi mohou způsobit, že kmen spadne bokem, odrazí se od země nebo sklouzne. Strom se také může posunout dozadu a udeřit do země velkým nárazem. Při pádu stromu také dávejte pozor na padající suché větve.

Graphics showing escape routes in different directions for at forestry worker about to fell a tree

Naposledy upraveno

9 června, 2021

Komentáře k tomuto tématu?

Kontaktujte nás

Přidat do záložek a sdílet

Index stránky